Algemene Voorwaarden Orthos Vivère

 1. Indien cliënt/patiënt na het eerste kennismakingsgesprek een datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt/patiënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt/patiënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt/patiënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt/patiënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt/patiënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessies meer wilt afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt/patiënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden uit de behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt/patiënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt/patiënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt/patiënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan 1 jaar na de laatst gehouden sessie, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken tussen therapeut en cliënt/patiënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelingsovereenkomst. De cliënt/patiënt rekent direct na de sessie af via digitaal betaalverzoek of contant, tenzij anders afgesproken.
 6. Indien er sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 7. De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 8. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt/patiënt kan worden ingezien.
 9. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt/patiënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 10. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Verenging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt/patiënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege tcz.nu
 11. Cliënt/patiënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt/patiënt, zullen op cliënt/patiënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt/patiënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 12. Therapeute Anouk Beerlage-Leek/ Orthos Vivère is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt/patiënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Strijpenhof 1 5298 SB te Liempde, noch andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de wachtruimte en het gebruik van het toilet.
 13. De natuurgeneeskundige therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 14. De natuurgeneeskundige therapeut verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze is bij Orthos Vivère afgesloten bij Balens Ltd. verzekeringen.
 15. De natuurgeneeskundige therapeut heeft een inspanningsverplichting aan cliënt/patiënt, geen resultaatverplichting.

JE HEBT EEN KLACHT. WAT NU?

Iedere VBAG-therapeut doet er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar aan je therapeut. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je datgene bespreekt waarover je ontevreden bent of aangeeft wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

ALS JE ER NIET SAMEN UITKOMT.

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).